Tuesday 22 August 2017

அடையாறு கடல் சேரும் நகரம்

அடையாறு கடல் சேரும்  நகரம்

மெட்றாஸ் டே எனப்படும் சென்னை தினம் இன்று. 22 ஆகஸ்டு 1639 ஆண்டில் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் பிரான்சிஸ் டேயும் ஆண்ட்ரூ கோகனும் பூந்தமல்லி நாயக்கர் தார்மள வெங்கடாதிரியிடம் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கட்ட அனுமதி பெற்ற நாள், சமீப சில வருடங்களாய் கொண்டாடப்படுகிறது. நேற்று நுங்கம்பாக்கம் எம்.ஓ.பி வைணவ கல்லூரியில் “நீரின்றி அமையாது சென்னை” என்று ஒரு நாடகம் வழங்கினோம். இந்த நாடகத்தை தூண்டி, கதை வசனம் எழுதி நடித்து இயக்கியவர் வல்லபா ஸ்ரீநிவாசன். அவரே அடையாறு நதியாக பாத்திரமேற்று நடித்தார். பல்லவர் காலம் முதல் இன்று வரை சென்னையில் திகழ்ந்த நீர்நிலை வரலாற்றையும் வளர்ச்சியையும் விளம்பும் நாடகம்.

அடையாறு மரபாவண ஆர்வலர்களில் நானும் ஒருவன். ஏதோ ஒரு கவிதை தோன்ற, சுப்பிரமணிய பாரதியின் “தீராத விளையாட்டு பிள்ளை” பாடலின் மெட்டில் ஒரு கவிதை எழுதி வல்லபாவுக்கு அனுப்ப, அவர் அப்பாடலை இந்நாடகத்தில் சேர்த்துவிட்டார். மெட்டிசைத்து பாடியவர் வித்யாலக்ஷ்மி. தவில்  பரத். தேவராட்ட நாட்டியக்குழு சந்திரசேகர்-சாரதா தம்பதியினர், பாலா.

அடையாறு கடல் சேரும் நகரம் - சென்னை
குடையாக தமிழ்நாட்டை நெறியாளும் நகரம்
படையாக பலநாட்டு மக்கள் - நதி
அடைகின்ற கடலன்ன தக்கண சிகரம்

மாட மா மயிலையாம் பண்டு - புவி
பாடவே குறள் தந்த வள்ளுவன் வாழ்ந்த (மாடமா)
கூடவே பொய்கையும் பூதமும் - மாலை
நாடியே தமிழ்செய்த பேயனும் தோன்றிய (மாடமா / அடையாறு)

மணல்சேலை காற்றாடும் மெரினா - வீர
அனல்வீசும் தமிழ்புயலின் மணம்வீசும் திடலாம்
கனலாக பாரதி பேசி - விடுதலை
அனலாக பரவிட அமைந்தவோர் இடமாம்

தருமமிகு அருமைமிகு சென்னை
வறுமைகளை போக்கும் வணிகமிகு சென்னை
கறுமைமயில் எழிலைமிகு சென்னை
உரிமைகளை முழங்கும் பெருமைமிகு சென்னை


Thursday 17 August 2017

VarahaMihira Science Forum

Is Madras the cultural capital of India? Some people seem to think so. Given the film industry of Kodambakkam and Vadapalani, the Tamil publishing industry, the December music season, and recently the Madras week celebrations, besides institutions like the museums, the Government College of Fine Arts, Kalakshetra, it seems a fitting epithet. A sorely missing aspect is popular science programs. Which is ridiculous for a city that boasted of mathematician Ramanujan, and physics Nobelist S Chandrasekhar.

We have had famous scientists and mathematicians speak in Madras in recent years – Bharat Ratna CNR Rao and ISRO chief Kiran Kumar at IIT Madras, Fields Medalist Manjul Bhargava at KSRI, astronomer Jayant Narlikar, microbiologist Chakraborty, mathematicians Roddam Narasimha, Bruce Berndt, Eric Lander, Krishnaswami Alladi, Ajit Varki, neurologist Vilayanur Ramachandran, at several fora. MatScience has started an annual program, KV Sarma Foundation hosts an annual lecture and other institutions conduct programs. But these usually cater to experts, rarely to the general public.

Some of us felt that we need a forum for lectures addressed to the general public. A forum that hosts monthly lectures, where people can meet regularly and develop fellowship and a community. So we have started the Varahamihira Science Forum (this is our Facebook page). The speakers need not be professionals in their field, though we would be delighted to have them lecture. Anyone who can tell a great story, with all the drama and suspense and humour and obstacles and puzzles that science demands and boasts of, is an ideal speaker.

The first lecture will be on Sunday 20 August 2017, from 4pm to 5.30pm. I will deliver a lecture on Antoine Lavoisier and the Origin of Modern Chemisty. The venue is Wandering Artist, 51, 6th Main Road, RA Puram, Chennai. There will be an entrance fee of Rs.100/- per person. This is merely to cover costs like hall rent. We intend to run this forum as a non-profit organization. There is not even an organization, just a bunch of friends volunteering to get something going, along the lines of the Tamil Heritage Trust.

We hope we can have a series of monthly lectures, and that it inspires similar fora across the city and the state. We also hope we can form a community and launch other activities.Friday 4 August 2017

A Sanskrit anthem for Mathematics

தமிழில் இந்த கட்டுரை

In the ninth century, most of today’s Karnataka was ruled by a king of the Rashtrakuta dynasty called Amogavarsha Nrpatunga. One of his inscriptions says that his kingdom extended from the Godavari to the Kaveri, so his territory was not confined to modern Karnataka.This king was also a very special scholar – he composed the oldest surviving great literature in the Kannada language, Kavirajamarga

In his court lived a great mathematician, Mahavira, who composed a book titled GanitaSaraSangraha. This is as remarkable as Kavirajamarga, because this is the oldest book in Sanskrit,exclusively dealing with mathematics. Hundreds of books  were composed in previous centuries in Sanskrit, including the famous books of Apastambha, Baudhayana, Aryabhata, VarahaMihira and Brahmagupta. But those books were either sulba sutras or jyotisha sutras, and mathmatics was one of the components of those books. 

GanitaSaaraSangraha is the first book where mathematics is the primary subject. Several later astronomers like Madhava, Parameshvara, Bhaskara and Nilakanta Somayyaji wrote books on Astronomy, which had chapters on Mathematics, so the older practice did not fade out.

Prof Rangacharya of Presidency College, Madras translated GanitaSaraSangraha into English in 1912. The book was translated first into Telugu by Pavuluri Mallana, in the eleventh century and most recently in 2000, to Kannada by Prof Padmavathamma, of the University of Mysore. To my knowledge, there is no Tamil translation, except perhaps my own translation of a mere three stanzas.

Mahavira, was a Jain. The first stanza of the GanitaSaraSangraha has the phrase namastasmai jInendrAya mahAvirAya नमस्तसमै जिनेन्द्राय महावीराय (Salutations to Jinendra Mahavira), a reference to the last Jain tirthankara, Vardhamana Mahavira. Interestingly, in their first slokas the Hindu astronomers Aryabhata salutes Brahma, Brahmagupta salutes Siva, and Nilakanta Somayyaji salutes Vishnu. An interesting  comparison may also be made to the famous Meguti inscription of Chalukya king Pulikesi in Aihole, which begins with a similar salutation to Jinendra (Jayati Bhagavaan JinendraH जयति भगवान् जिनेन्द्रः) 

This is the other remarkable aspect, because the book is in Sanskrit, not Prakrit. Popular belief is that most works by Jains and Buddhists were written in Prakrits (Jain works in Ardha Magadhi, and Buddhist works in Pali). While this is true of several Jain and Buddhist compositions of the first few hundred years, not just for philosophy or religion, but also for sciences, later Buddhists and Jains wrote in Sanskrit, which became the lingua franca not just for people who followed the Vedic religion, but also for the sciences and the arts. 

This is an extensive topic, which is not well-known to learned Indians, and I wont discuss it here. But this is very similar to how Latin was used in Europe, after the fifteenth century, not just as the language of the Christian clergy, but also of science and arts. Hence, Linnaeus developed Latin nomenclature for naming plants and animals by genus-species, Newton wrote his book book on physics Principia Mathematica de Naturalis in Latin, chemists from Lavoisier onwards, used Latin words to name most of the elements. And since the laws of Europe use Roman law to guide them, which thence guide the Constitution and laws of former European colonies like India, Pakistan, USA, Australia, most of Africa and the Americas, Latin is the primary language of global law, except in Islamic countries and China.

But in this blog, I wont discuss the new mathematical concepts expounded by Mahavira, but merely quote three stanzas of his poem, which I believe should be declared the Anthem of Mathematics, and included in every mathematics school text book, not just in India, but in every culture broadminded enough to enjoy and agree with this poem. Here is the Sanskrit source and my English translation. My Tamil translation is here

लौकिके वैदिके वापि तथा सामायिकेऽपि य: |
व्यापारस्तत्र सर्वत्र संख्यानमुपयुज्यते || ९
कामतन्त्रेऽर्थतन्त्रे च गान्धर्वे नाटकेऽपि वा|
सूपशास्त्रे तथा वैद्ये वास्तुविद्यादिवस्तुषु || १०
छन्दोऽलङ्कारकाव्येषु तर्कव्याकरणादिषु |
कलागुणेषु सर्वेषु प्रस्तुतं गणितं परम् || ११

laukikE vaidikE vaapi tathA sAmAyikepi yaH
vyApArastatra sarvatra sankhyAnam upayujyate
kAmatantre artatantre ca gAndarve nAtakepi vA
sUpashAstre tatA vaidye vAstu vidyAdi vastushu
cando alankAra kAvyeshu tarka vyAkranAdishu
kalA guneshu sarveshu prastutam ganitam param

Translation

In worldly life, in Vedic learning, in religious practice,
In business, in everything, Mathematics is useful.

In romance, economics, in music dance and drama,
In cooking, medicine and in architecture,

In prosody, poetry, logic and grammar,
In all the arts, Mathematics reigns supreme.

You can here this anthem rendered as a song by Sudarsanam here 

Meaning by words
laukikE – In worldly life
vaidikE – In Vedic learning
vaapi – also
tathA – likewise
sAmAyikepi – in religious practice
vyApAraH – in business
tatra – there
sarvatra – in everything
sankhyAnam – mathematics
upayujyate – is useful

kAmatantre – in romance
artatantre –in economics
ca – and
gAndarve – in music, the art of gandarvAs
nAtake – in dance and drama
api vA - also
sUpashAstre – in cooking
vaidye – in medicine
vAstu vidyAdi vastushu – in architecture and construction

cando alankAra – in prosody and poetry
kAvyeshu – in epic poetry
tarka – logic
vyAkrana- grammar
Adishu – in these
kalA guneshu – in arts
sarveshu – in everything
prastutam – is established (reigns)
ganitam – mathematics
param – supreme

If you liked this essay, you may enjoy reading these related blogs:

0. My Essays on Astronomy
  1. Video of Prof MS Sriram lecture on GanitaSaaraSangraha
  2. The Peacock’s Tail A interesting blog on GanitaSaraSangraha
  3. Field's medallist Manjul Bhargava on Sanskrit and Mathematics
  4. Some astronomy/mathematics slokas in Sanskrit
  5. Nilakantha Somayyaji’s Sanskrit mathematical pun
  6. Atyantakama Pallava’s poem (also sung by Sudharsanam)
  7. Aryabhata’s sloka for pi
  8. Varahamihira’s salutation to Agastya
  9. My essay on Aryabhata in The Week
  10. A comparison of timelines - Tamilnadu and Karnataka